Search Result of "การเลี้ยงปูม้า"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปูม้า

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ด้วยการใช้กล่องพลาสติก และการเลี้ยงแบบปกติ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเลี้ยงปูม้าในบ่อดินด้วยการใช้กล่องพลาสติกและการเลี้ยงแบบปกติ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเลี้ยงปูม้าในบ่อดินด้วยการใช้กล่องพลาสติกและการเลี้ยงแบบปกติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสาเหตุการตายของการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ทางทะเล เครื่องมือประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume