Search Result of "การเลี้ยงปลากะพงขาว"

About 10 results
Img
Img

งานวิจัย

การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่85 การส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่85 การส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 7KBbzZm8E5w
Updated: 2012-11-18T16:27:33.000Z
Duration: 441 seconds


Img

ที่มา:วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาว กรณีศึกษา การเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การต้องการความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgวรา สุขเจริญคณา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และแนวทางการจัดการการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgวัลภา ชีวาภิสัณห์

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เทพบุตร เวชกามา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ทางทะเล เครื่องมือประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume