Search Result of "การเลี้ยงปลา"

About 157 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจการเลี้ยงปลากระชังในคลองท่าสารบางปลา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การใช้เชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียที่ตรึงบนแผ่นโพลีเอสเทอร์เพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในตู้เลี้ยงปลาระบบปิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
12345678