Search Result of "การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟินแลนด์ ตอนที่ 1 (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟินแลนด์ ตอนที่ 2 (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume