Search Result of "การเรียนรู้แบบเครื่องจักรแบบไม่ใช้ผู้ช่วยสอนและแบบกึ่งใช้ผู้ช่วยสอน"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:"เรียน"กับเฟซบุคโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายและจากผู้ใช้งาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume