Search Result of "การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgมัทรียา นาคสงวน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศิริกาญจนา ทองมี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgจรินทร จันทร์เพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

กรรมการร่วม:Imgศุภกิจ อาชีวะวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง รูปวงกลม โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง แสง เสียง ไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgสิรยา ตรีสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการเพิ่มระดับการสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgมธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgบุญธนา วรรณเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด

ผู้เขียน:Imgนรา เขียวละลิ้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบไม่กำหนดแนวทาง

ผู้เขียน:Imgวรัญตี การะเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12