Search Result of "การเรียนรู้ออนไลน์"

About 6 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์, Imgดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประเสริฐ อยู่สำราญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบการเรียนรู้ไม่จำกัดสถานที่ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Networks and Protocols, Web Technology, Distributed Systems, Blockchain

Resume