Search Result of "การเรียนรู้ออนไลน์"

About 11 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลินท์นิ่ง Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรม The Geometers Sketchpad ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์, Imgดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประเสริฐ อยู่สำราญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Networks and Protocols, Web Technology, Distributed Systems, Blockchain

Resume

Img

Researcher

นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด, การจัดการการออกำลังกายของผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพจิตท

Resume