Search Result of "การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุกัญญา ทิพย์รักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Data Mining, Educational Data Mining

Resume

Img

Researcher

นางสาว วงเดือน พลับจะโปะ

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:งานทะเบียน

Resume

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาบทเรียนเว็บเควสท์ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน:Imgอังสนา นาคสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12