Search Result of "การเรียนรู้ภาษา"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาบทบาทของภาษาแม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติธน ยงประพัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234