Search Result of "การเรียนรู้คณิตศาสตร์"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

ผู้เขียน:Imgนพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgพัชรี บุญโสม

ประธานกรรมการ:Imgพิกุล เอกวรางกูร

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง "การวัด" โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชาวไทยใหม่ จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgกลางทอง สุขเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgทรงชัย อักษรคิด

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ของโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgปราณี แสงมงคลพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgศิริญญา กันทะมูล

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา และความต้องการ การใช้สื่อการสอนของครูกลึ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12