Search Result of "การเรียนรู"

About 2476 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟินแลนด์ ตอนที่ 2 (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้คุณภาพสำหรับเด็ก (2007)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการเรียนรู้ (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

12345678910...