Search Result of "การเรียนภาษาอังกฤษ"

About 102 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาบทบาทของการเขียนร่วมกันต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เนื้อหาวัฒนธรรมในตำราเรียนภาษาอังกฤษ: เสียงสะท้อนจากห้องเรียนไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน:มีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลวิธีการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456