Search Result of "การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์"

About 30 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.))

หัวเรื่อง:Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้ International Mathematics and Science Research Project (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การติดตามการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:มุมมองและความพร้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12