Search Result of "การเรียนการสอน"

About 1002 results
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.))

หัวเรื่อง:Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์

Img

ที่มา:วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ"การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาวิธีวิจัยทางพลศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม ในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนิสิตอย่างมีความสุข

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:ภาวะความเครียด และแหล่งความเครียด ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การสัมนาเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะจิตตปัญญาและการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนิสิตในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิดระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษา วิชาพลวัตในการแนะแนว

Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...