Search Result of "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกษร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12