Search Result of "การเพิ่มผลผลิต"

About 733 results
Img

ที่มา:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ของอุตสาหกรรมไทย

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่าง ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเคยู-ไบโอดีเซล ในงานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เพส 2

หัวเรื่อง:การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

Img
Img
Img
Img
12345678910...