Search Result of "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)"

About 4 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์อ้อยในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

Researcher

นางสาว ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

Resume

Img

Researcher

นาย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture), ปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular marker, การนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช marker assisted selection, การปรับปรุงพันธุ์พืช plant breeding, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue culture

Resume