Search Result of "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"

About 752 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นปีกแมลงทับ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Monthar Wongmaneeroj, ImgDr.Rongrong Homhual, ImgMs.surak jamjumrus,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพญายอเพื่อการผลิตสารสำคัญ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้ามะพร้าวในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ รมยานนท์, Imgสรินนา อ่ำรุ่ง

แหล่งทุน:บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
12345678910...