Search Result of "การเพาะปลูกพืช"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:วรสิทธิ ศรีบุญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgวรสิทธิ ศรีบุญ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย จรูญศักดิ์ สวนสวรรค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

สาขาที่สนใจ:ด้านการจัดการศึกษา สื่อการสอน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงแบบจำลอง HEC-5 เพื่อคำนวณการไหลแบบไม่คงตัวและกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ผู้เขียน:Imgกฤษณัส สุรกิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนเพาะปลูกพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เขียน:Imgอัครโยธิน วานิชชานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในเขตภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ในเขตภาคตะวันออก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนระบบการเพาะปลูกพืชอย่างยั่งยืนโดยพืชไม้ผลและไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgรัตยา ชัยลอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Computational , Intelligence

Resume