Search Result of "การเผาไหม้"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๑ ลูกสูบโดยไม่มีการปรับแต่งห้องเผาไหม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kakac

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุภายใต้สภาวะเพลิงไหม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการวิจัย 56/04/ME

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วที่มีต่อเครื่องกรองอนุภาคดีเซล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
123456