Search Result of "การเผา"

About 1190 results
Img
Img

Researcher

นางสาว อโนชา เผ่าชูศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Suteeluk Kraisuwan, Associate Professor,

ประเภท:

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การพัฒนาเตาเผาถ่านไร้ควัน (2019)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...