Search Result of "การเปิดปิดภาคเรียน"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการะทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมศาสตร์, จิตวิทยา, การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ประชากร, เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, วิจัยเชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

นาย บรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, พลศึกษา, ารบาดเจ็บจากการกีฬา , การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา, วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume