Search Result of "การเปลี่ยนแปลงตามเวลา"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดการป้อนกลับเพื่อการบีมฟอร์มมิ่งภาคส่งในช่องสัญญาณไมโม่ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:สภาวะความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรหอยลาย ในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน

Img

ที่มา:10th National Postharvest Technology Conference 2012

หัวเรื่อง:อิทธิพลของ 1-MCP ต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ตัดแต่งพร้อมบริโภค

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศอุทกวิทยา บริเวณปากแม่น้ำของพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Marine Affairs, Macrobenthos, Seagrass

Resume

Img
12