Search Result of "การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน"

About 96 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติพงษ์ ร่มสนธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบจำลองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่และเชิงช่วงเวลา และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.นลินธร พิลาแหวน, Imgน.ส.อาภรณ์ ทองเสงี่ยม

แหล่งทุน:ใช้งบประมาณร่วมหลายส่วน ได้แก่ งบสนันสนุนจากเงินรายได้ภาควิชา ทุนอุดหนุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของคณะวนศาสตร์ ทุนพัฒนางานวิจัยทางด้านการสำรวจระยะไกล และงบส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบการสะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนงค์ลักษณ์ พิมมะดี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345