Search Result of "การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน"

About 95 results
Img
Img

งานวิจัย

โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยมตอนบน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ดร.อนุสรณ์ บุญปก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ บุญปก, Imgนายมนตรี แสนวังสี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและน้ำท่า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345