Search Result of "การเปลี่ยนแปลง รูปแบบทางภูมิทัศน์ พุทธสถานร่วมสมัย วัดพระธรรมกาย"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:ISACS 2009: Integrating Diversity: Reflection, Reinterpretation and Reposition

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางภูมิทัศน์ของพุทธสถานร่วมสมัยของไทย กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

Img

Researcher

ดร. ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, ชาติพันธุ์ศึกษา, ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการเมือง

Resume