Search Result of "การเปรียบเทียบ"

About 2762 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

หัวเรื่อง:เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ.2507-2516

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...