Search Result of "การเบียน"

About 101 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgกิตติยา สุขเสน, Imgน้ำผึ้ง ชมถูเขียว, Imgสังวอน แก้ววิจิตร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

ชนิดและการแพร่กระจายของแมลงวันเบียนในปลวก สกุล Macrotermes (Termitidae: Macrotermitinae) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายร้อยโท นกน้อย

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
123456