Search Result of "การเบรกดาวน์"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดการเบรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุที่ใช้ทำเสาล่อฟ้า

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดเยรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume

Img