Search Result of "การเดินเรือ"

About 209 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระแสน้ำในอ่าวพัทยา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้สัญญาณอินฟราเรดทำระบบช่วยเข้าจอดเรือ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินงานปัญหาพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรา ศรีพระบุ, อาจารย์, Imgนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบจากการรื้อเขื่อนกันทรายและคลื่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของคลื่นจากการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์เมเนจเมนจ์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...