Search Result of "การเชื่อมต่อ"

About 153 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (19)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากพลังงานลม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ส่วนเชื่อมต่อ Google Wave เข้ากับ Joomla! (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ มะนะโส, Imgธีรภัทร ยิ้มศิริกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

อินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCindy Zhang, Imgสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

12345678