Search Result of "การเจริญเติบโตทางลำต้น"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของปัจจัยภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวาย`เอียสกุล'

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวายตัดดอก และความสัมพันธ์กับสภาพอากาศภายในรอบปี

ผู้เขียน:Imgศรายุธ กิติภัทร์ถาวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 276. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท.

Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาง อำไพ พรหมณเรศ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

12