Search Result of "การเจริญเติบโต ผลผลิต ผักกาดเขียวกวางตุ้ง วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึก"

About 4 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง

Img
Img

Researcher

ดร. อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil and Water Conservation, Soil and Plant Analysis

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์จรัส วีรสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume