Search Result of "การเจริญเติบโต"

About 2852 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบ WO และเถ้าที่มีการเจริญเติบโตของข้าวและหน่อไม้ฝรั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรแทนนินสูง (ใบชา) ต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
12345678910...