Search Result of "การเงินและการลงทุน การพัฒนาและวางแผน อุตสาหกรรม"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินและการลงทุน การพัฒนาและวางแผน อุตสาหกรรม

Resume