Search Result of "การเงินชุมชน"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยชมเชยประจำปี 2555 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Doner:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ วงศ์รักตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารองค์กรและหน่วยงานราชการ, ผู้นำองค์กร

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรการเงินชุมชน , การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, เกษตรยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics, International Finance, Poverty

Resume

Img

Researcher

นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย เอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มและการตลาดสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume

12