Search Result of "การเคหะแห่งชาติ"

About 48 results
Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์, Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:การเคหะแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานการเคหะแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
123