Search Result of "การเคลื่อนตัวของน้ำ"

About 19 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำแม่วังทอง (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ด้านอุทกพลศาสตร์ในการศึกษาตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน้ำหลากของลุ่มน้ำปิงตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำแม่วังทอง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดิน ในโครงการน้ำใต้ดินสุโขทัยโดยใช้โปรแกรม MODFLOW

ผู้เขียน:Imgพิศาล ชัยสายัณห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินในโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาลจังหวัดสุโขทัย

ผู้เขียน:Imgกุลชาติ โกษาแสง

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, ImgDr. Ashish Sharma, ImgDr. Ian Fisher, ImgDr. Peter Ross Hawkins, ImgDr. Terrence A Malone, ImgDr. Yue Cong Wang, Imgนางสาว เจนจิรา จาดจุ้ย, Imgนางสาว พรรณพิมพ์ พุทธรักษา, Imgนาย กฤษณัส สุรกิตย์, Imgนาย คมสันต์ ไชโย, Imgนาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, Imgนายจรูญ พจน์สุนทร, Imgนายธวัช ตันติธีรวิทย์, Imgนายบุญธรรม ศิริชัย, Imgนายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume