Search Result of "การเคลือบผิว"

About 171 results
Img

งานวิจัย

การศึกษานวัตกรรมการเคลือบผิวยางด้วยสารช่วยจับตัวในรูปสารประกอบเชิงซ้อนโดยเทคนิคโซล-เจล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการบอไรดิ้งสำหรับการเคลือบผิวโลหะที่ช่วงอุณหภูมิ 650-700 องศา C (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเชลแล้กเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เมืองร้อนไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ, Imgผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์, Imgรศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นโครเมียมในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะแบบพกพา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
123456789