Search Result of "การเข้าศึกษา"

About 58 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.รติพร มั่นพรหม

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการในการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

123