Search Result of "การเขียนภาษาอังกฤษ"

About 50 results
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมออนไลน์และการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonics ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปัทมา แตงเที่ยง(โอสถะเสน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร(นรสิงห์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉราภรณ์ สุขุมะ(ด่านดำรงรักษ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปราณี สุทธิพงศ์เกียรติ, Imgนางสาวพัศนิยา โกยสกุล, Imgนางสาวภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช, Imgนางสาวอุมาพร คงรุ่งเรือง, Imgนายสุชิน ดอนวัดไพร, Imgผศ.วันทณีย์ บ้วนกียาพันธุ์, Imgผศ.อินทิรา นุชเขียว

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ปีงบประมาณ 2560) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้กิจกรรมการเขียนตามคำบอกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123