Search Result of "การเขียน"

About 534 results
Img

งานวิจัย

Teaching reading for writing (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการ (2007)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเขียน:ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ (ทุนเขียนตำราสำหรับอาจารย์)

หัวเรื่อง:โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01355383 English Varieties and Cultures of English Native Speakers

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 10 (กันยายน2556-สิงหาคม2557) การเขียน "ประวัติศาสตร์"สถาปัตยกรรม ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง

หัวเรื่อง:"เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558 (2015)

ผลงาน:กระบวนการเคลือบละอองสารด้วยคลื่นความดันใกล้เสียงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

นักวิจัย: Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาปัญหาในการสื่อสารด้วยการเขียนเปรียบเทียบระหว่างนิสิตสายวิทยาศาสตร์และนิสิตสายมนุษยศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...