Search Result of "การเขตกรรม"

About 156 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสรีรวิทยาและการเขตกรรมเชิงประสานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพมันสำปะหลังไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การรวบรวมพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีนด้วยวิธีทางเคมีผสมกับเขตกรรม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิฑูรย์ ใจผ่อง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของระบบการเขตกรรมที่ดอนต่อการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่พัฒนาการสูง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678