Search Result of "การเขตกรรม"

About 155 results
Img
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีนด้วยวิธีทางเคมีผสมกับเขตกรรม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสรีรวิทยาและการเขตกรรมเชิงประสานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพมันสำปะหลังไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิฑูรย์ ใจผ่อง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kawit Wanichkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
12345678