Search Result of "การเก็บเกี่ยว"

About 1866 results
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สุขอนามัยระหว่างการเก็บเกี่ยว (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Chainarong Rattanakreetakul, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคราดำบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการผลิตมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คุณภาพมะละกอแขกดำเพื่อการบริโภคด้วย Near Infrared Spectroscopy

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิคNear Infrared (NIR) Spectroscopy

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด วิตามินซี และสีเนื้อมะละกอพันธุ์ ปลักไม้ลาย แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIRs

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มแสง และรังสี UV-C ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริกหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อยาต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและพันธุ์ตราดสีทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การตรวจสอบของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลำไยด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของผลมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลาย ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

12345678910...