Search Result of "การเก็บเกี่ยว"

About 1840 results
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษาผลสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีนที่อุณหภูมิต่ำของเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การตรวจจับแนวจัดวางตัวของรถพ่วงที่รากโดยแทร็กเตอร์ด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgนายพิษณุ บุญศิริ

Img

ที่มา:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลการใช้สภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพขนุนตัดแต่งพร้อมบริโภค

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การตายของเซลล์ระหว่างการชราภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชด้วยสารสกัดจากพืชในสกุล Rutaceae 16 ชนิด

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของกรดเปอร์ซิตริกต่อโรคเน่าราสีเขียวของส้มและโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:กลไกของ metabolites จากเชื้อยีสต์ Areobasidium pullulans TISTR 3389 ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae(Berk&Curtis)บนกล้วยหอมทอง

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้นและไคโตแซน

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายใบและผลองุ่นของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่ตัดแต่งทรงพุ่ม 2 ลักษณะ

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การเกิดโรคราดำบนผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) ในสภาพแปลงปลูกกและหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของน้ำร้อนต่อจำนวนจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ของตะไคร้ตัดแต่งสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Glycemic Index ของแป้งข้าวกล้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:เชื้อรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. Shivas สาเหตุโรคปื้นดำของลองกอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:โรคผลเน่าของแก้วมังกร (Hylocereus undatus (Haw.) Britton and Rose) ที่เกิดจากเชื้อราFusicoccum sp. และการควบคุม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวบนผลส้มโดยใช้เชื้อยีสต์ปฏิปักษ์และสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร

12345678910...