Search Result of "การเก็บรักษาสายพันธุ์"

About 13 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวสกุล Oedogonium (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวริศ นุ่นรักษา

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพัฒนา เหมะธุรินทร์

แหล่งทุน:ทุนจากกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Meiobenthos, Free - Living Marine Nematode

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquatic biodiversity, Phylogeography , Molecular phylogenetics and evolution, Phycology, Cryptic Diversity, Speciation, Population Genetic, Marine Genomics

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume