Search Result of "การเก็บ"

About 4552 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:สารประกอบฟีนอลิก สมบัติต้านออกซิเดชันและสารให้กลิ่นของมะเดื่อฝรั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การตรวจจับแนวจัดวางตัวของรถพ่วงที่รากโดยแทร็กเตอร์ด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของระยะการเจริญเติบโตและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิด

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ต่างๆ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การตายของเซลล์ระหว่างการชราภาพของดอกกล้วยไม้หวายที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของสารเคอร์คูมินและเอทานอลต่อการยืดอายุปักแจกันของดอกกุหลาบพันธุ์ไวท์คริสมาสต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับก๊าซเอทิลีน

12345678910...