Search Result of "การเกิดสีแดง"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การเกิดสีแดงอมม่วงระหว่างการแปรรูปลอนตาลกระป๋อง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุพร ตาติดอิน, Imgอภิญญา

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การเกิดสีแดงอมม่วงระหว่างการแปรรูปลอนตาลกระป๋อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume