Search Result of "การเกิดสีน้ำตาล"

About 81 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เจนจิรา จันทร์มี

แหล่งทุน:บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345