Search Result of "การเกิดสนิม"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chisanuphong Suthumma, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้เขียน:Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:the Second Concrete National Conference

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเถ้าลอยต่อสภาวะความเป็นด่างและการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

Img

Researcher

นาย ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัสดุด้านงานวิศวกรรมโยธา คอนกรีต เหล็ก

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของคอนกรีตระบบสองและสามประสานต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของคอนกรีตระบบสองและสามประสานต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

12