Search Result of "การเกาะยึดของสี"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพิมพ์สีบนพลาสติก การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน(ทุนประเภท IRPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพิมพ์สีบนพลาสติก : การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume